MenuLine.bmp, 1,3kB
MenuLine.bmp, 1,3kB
MenuLine.bmp, 1,3kB
MenuLine.bmp, 1,3kB
MenuLine.bmp, 1,3kB
MenuLine.bmp, 1,3kB

Voice dialogue

Historie metody

Metodu s názvem voice dialogue vyvinuli američané Hal a Sidra Stone. Více o jejich podobě metody lze uvidět na jejich webových stránkách http://www.voicedialogueinternational.com/. V Evropě metodu rozvinul a prohloubil Artho Witteman, kterému v českém překladu vyšly už dvě knihy (viz stránka zdroje, kde uvádím seznam literatury k jednotlivým metodám). Radim Ress, který se s metodou seznámil u Artho Wittemana, ji díky současné práci s konstelacemi traumatu rozvinul způsobem, ve které ji používám, a ze které vychází i tento krátký text. (V roce 2015 vychází Radimu Ressovi v Německu první kniha).

Vnitřní osoby

Voice dialogue pracuje vnitřními osobami. Umožňuje zachytit a využít ten fakt, že naše duše není organizována jako jeden celek. Neneseme v sobě jednu vůli, jeden postoj, jeden pocit nebo jeden názor. Pokud se sami do sebe podíváme, nacházíme mnohost, často nesourodou i protikladnou. Ačkoliv jako celek jsme takto nekompaktní, uvnitř sebe neseme struktury, které jsou oproti celku mnohem kompaktnější a lze je oslovit a pracovat s nimi jako s relativně autonomními osobami.

O metodě

Voice dialogue je velmi účinná, hluboká a komplexní cesta osobního rozvoje. Vede k uvědomění vnitřních osob, které svými postoji řídí náš život. Dokud se se svými vnitřními osobami nesetkáme ve světle našeho vědomí, považujeme jejich vůli a pohnutky za svoji vůli a svoje pohnutky. Bohužel většinou s pohnutkami ani vůli našich vnitřních osob oprávněně nejsme spokojeni. Brzdí nás tam, kde bychom mohli jít dopředu, vyvolávají strach tam, kde se není čeho bát, stáhnou naši energii v situacích, kde bychom ji nejvíc potřebovali, vyvolají pocit sklíčenosti tam, kde bychom se chtěli bavit, uzamykají nás do obranného skleněného poklopu bez možnosti živého kontaktu s okolím, ženou nás dopředu bez možnosti odpočinku, drží nás v neustálém očekávání útoku ze strany druhých, a tak dále. Postoje našich vnitřních osob jsou také často rozporné či protichůdné, a my se pak cítíme jako sevřeni v kleštích, taženi na dvě opačné strany nebo jako mezi dvěma mlýnskými kameny. Naše vnitřní osoby svůj postoj zformovaly v minulosti, často v dětství a od té doby ho nezměnily, ačkoliv my už dávno nejsme malé bezbranné děti.

Vnitřní osoby

Voice dialog je založen na objevu vnitřních osob, které jsou stavebními prvky naší psýché. Každý z nás je systémem mnoha takových osob. Tyto osoby jsou překvapivě soudržné a samostatné jednotky, které mají svou vlastní, velmi silnou vůli, svůj postoj vůči světu, svoje vlastní zkušenosti a svoje vlastní schopnosti a dary. Žádná vnitřní osoba ale nemá vlastní vědomí. Naše vědomí je svrchované a nepatří žádné vnitřní osobě.

Sezení Voice dialogue a cesta do hloubky vnitřních osob

Sezení Voice dialogu má dvě základní části. Nejprve klient mluví o tom, co se s ním za poslední dobu děje a na základě tohoto „před-rozhovoru“ je pak identifikována osoba, se kterou se v rámci sezení začne pracovat. Potom je pomocí velmi jednoduché a účinné techniky klient veden tak, aby se tato osoba zpřítomnila v jeho vědomí a vlastní dialog začíná. Dosud nevědomá část psýché je přivedena na světlo a tím se otevírá cesta do její hloubky. Artho Witteman ve své knize Inteligence duše tuto cestu popisuje následujícími slovy:

Dalo by se říci, že se na počátku rozhovoru dostáváme do kontaktu s povrchem vnitřní osoby. Je to jako s odborníkem, kterého určitá firma před dlouhou dobou zaměstnala, aby pracoval na určitém problému. Po mnoha letech přijde někdo spíš náhodou do jeho laboratoře a vidí odborníka ponořeného do práce. Návštěvník k odborníkovi přistoupí a opatrně mu poklepe na rameno.„Nerušte mě a hlavně se nepokoušejte mě zdržovat,“ zabrumlá odborník nerudně, „musím zařídit něco důležitého.“ „O co konkrétně jde?“ zeptá se návštěvník přátelsky, a pokud má štěstí a dokáže si získat odborníkovu důvěru, naváže rozhovor. Odborník vysvětluje, co dělá, jak to dělá a jaké výhody jeho schopnosti přinášejí. V průběhu rozhovoru si pak všimne, že docela zapomněl, proč to vlastně dělá. Jeho samozřejmost ustoupí určité zamyšlenosti. V dalším průběhu rozhovoru [který probíhá až na pěti rovinách současně, nejen na rovině řeči] se téměř nepozorovaně noříme hlouběji. Dostáváme se dál od povrchu do hloubky osoby. Pomalu, někdy i náhle, se odborník rozvzpomíná na vnitřní důvody své práce.

Proces Voice dialogue

Proces Voice dialogu vede nejen k uvědomění si jednotlivých vnitřních osob a jejich vztahů. Vede také postupně ke změně jejich postoje. Ve své hloubce pro nás má každá vnitřní osoba velmi cenné dary, které se nám postupně stanou dostupnými. Voice dialog vede k hluboké transformaci, díky které se v nás uvolní dosud zablokovaný nebo neprobuzený potenciál. Naše vnitřní osoby přestanou řešit dávno minulé traumatizující události a díky tomu uvolní svoji energii pro přítomnost.

I jediné sezení Voice dialogue má na člověka velký dopad. Ale skutečný potenciál této metody se projeví teprve při dlouhodobější práci. Metoda je velmi efektivní i při poměrně malé frekvenci jednotlivých sezení. Pracovat lze jednou za měsíc, případně i méně často. Na druhou stranu je možné pracovat například i každý týden. Záleží na individuálních možnostech, preferencích a pocitu každého klienta.